Kontakts

JAN NIKSINSKI

Tel.: +48 (0)22 407 17 81 Handy: +48 501 678 149

E-Mail: jan@niksinski.com